analys

Månadsanalys Mars 2022

Vi lever just nu i en förändrad värld där det mest otänkbara sker. Vi har pratat med våra vänner och samarbetspartners över Europa och osäkerheten är stor kring vad detta kan komma att få för konsekvenser och hur utvecklingen ter sig framöver.

När börsens EKG hoppar åt alla håll står fastigheter stabilt, framför allt inom bostads-och logistiksegmentet. Sten, tegel och trä har historiskt visat sig vara solida investeringar i en volatil omvärld.

Börsen har inlett året skakigt, mycket på grund av en ökande inflation och en oro för efterföljande räntehöjningar. Ökade byggnadspriser har också skapat en osäkerhet bland fastighetsutvecklare, i synnerhet inom bostadssegmentet samt att det slopade investeringsstödet har satt stopp för flera projekt.

Alltmer utländskt kapital söker sig till den svenska fastighetsbranschen, inte minst inom logistik. Vi ser en allt högre efterfrågan på logistikmark då många internationella aktörer vill etablera sig på den svenska marknaden. Exploateringen av befintliga logistikområden har skett mycket snabbt vilket gjort att detaljplanelagd mark har blivit en bristvara. Detta har lett till att priserna på mark pressats upp inom storstadsområdena och drivit på utvecklingen av nya logistikområden, främst i Mälardalen och i Skåne. Vi förutsp­­år att tillgången till detaljplanelagd mark kommer att vara fortsatt låg de kommande åren då lagstiftning från både nationell- och EU-nivå försvårar exploatering på grund av ny lagstiftning gällande artskydd och presenterande av jordbruksmark.

Inom bostadssegmentet har vi sett att hyresrätternas attraktivitet i vissa fall överglänst bostadsrätter vilket har resulterat i rekordlåga avkastningsnivåer och högre kvadratmeterpriser. Investeringar i reala tillgångar blir prioriterade och är idag ett bra alternativ till börsen vilket ger en inflationssäkring mot en eventuell kommande inflation. Ett frågetecken är om stigande räntor och ökade byggpriser kommer ha en inverkan på bostadspriserna eller om vi kommer få se fortsatta prisuppgångar under året.

Ökande energipriser kommer leda till allt större fokus på att bygga energieffektiva byggnader både som bostäder och logistik.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare