analys

Det byggs mer logistik än någonsin!

 

”Det är rekordstor konkurrens om mark för nyetablering av logistik i större delen av Europa och Sverige är inget undantag.”

Angermann har under året genomfört flera försäljningar inom segmentet där de internationella logistikutvecklarna har tagit ledartröjan. Under 2021 har det byggts över 900 000 kvm logistikytor och under 2022 planeras 1 350 000 kvm att färdigställas var av cirka 25% på spekulation enligt Dagens Logistik. Enligt många uthyrningskonsulter så råder det fortfarande brist på moderna lagerytor och vakansnivåerna är på låga nivåer över hela landet.

Det som driver marknaden för logistikfastigheter idag är:
  • E-handelns tillväxt på grund av förändrade konsumtionsbeteenden
  • Effektiviserad lagerhållning och automation av lager
  • Strukturella förändringar i leveranskedjorna och ökad konkurrens av snabba transport till slutkund
  • Störningar i de globala försörjningskedjorna som leder till att allt fler aktörer flyttar hem sin lagerhållning

 

Stor efterfrågan på logistik i hela Europa

Resterande länder i Europa har i likhet med Sverige följt samma trend inom segmentet där den höga efterfrågan drivits av e-handeln, konkurrens av snabba leveranser och ökad lagerhållning. Den ökande efterfrågan visar sig genom rekordhöga transaktionsvolymer i respektive länder i Europa. Ett stort intresse bland investerare har lett till fallande direktavkastningskrav inom logistiksegmentet och samtidigt har hyresnivån i primelägen ökat de senaste åren viket gör att värdet per kvadratmeter har gått upp avsevärt.

 

Sveriges logistikmarknad

En stark efterfrågan av moderna logistikytor har lett till att den svenska marknaden för logistikfastigheter har ökat i attraktivitet för både nationella som internationella investerare. Intresset inom segmentet har visat sig genom en ökad andel av den totala transaktionsvolymen tillsammans med fallande direktavkastningskrav.

De senaste åren har vi sett en brist på byggrätter inom logistik i framförallt storstadsregionerna då konkurrens av bostäder och andra verksamheter är stor när kommuner planerar för ny detaljplanelagd mark. Detta i kombination med att det har blivit allt svårare för fastighetsägare att ta fram nya detaljplaner för logistik främst på grund av striktare miljökrav och en brist på handläggare i många kommuner. Bristen på detaljplanelagd mark har lett till ökade priser i storstäderna vilket i sin tur har skapat nya logistiklägen längs större trafikleder i mellersta och södra Sverige.

Källa: Dagens Logistik, Intelligent Logistik

 

Ökad byggnation på spekulation

Spekulativt byggande av logistikfastigheter är en trend som ökar och detta för att fastighetsägarna kan erhålla en högre hyresnivå än att bygga för en specifik hyresgäst, även kallat ”built to suit”, i kombination att det finns en stor efterfrågan på moderna logistikbyggnader i kommunikativa lägen. Av de byggnationer som planeras färdigställas under 2023 kommer nästan 30% vara på spekulation enligt Dagens Logistik.

Källa: Dagens Logistik, Intelligent Logistik. Med spekulation menas byggnationer där hela delen av fastigheten är byggd på spekulation och ej delvis.

 

Framtidsutsikter

Vi på Angermann ser logistiksegmentet som ett fortsatt mycket attraktivt tillgångsslag att investera i och vi ser en stor efterfrågan från både nationella och internationella investerare trots en skakig omvärld. Behovet av moderna logistikytor ökar samt svårigheter att detaljplanelägga ny mark för logistik gör att segmentet blir en trygg investering på sikt.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare