Analys

Finansieringsmarknaden 2023: Inflation och Räntor

2023 – Orealiserade förväntningar

Förra årets förväntningar på 2023 präglades av inledande hög, men snabbt avtagande inflation, samt sänkningar av styrräntan under det senare halvåret. Den faktiska utvecklingen visade dock på ihållande inflationstryck och en styrränta som toppade på 4% i september.

Inom fastighetssektorn har utmaningarna varit påtagliga med ständigt försämrade räntetäckningsgrader och krävande refinansieringsprocesser. I synnerhet med tanke på det långsiktigt höga ränteläget som kom att utgöra det primära scenariot. Förväntningar på stora fastighetsförsäljningar eller nyemissioner för att hantera kapitalstrukturer har heller inte realiserats. Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden har förblivit låg, och antalet nyemissioner på aktiemarknaden har varit begränsat.

Från en mer positiv synvinkel har den betydande vågen av obligationsförfall 2023/24 inte resulterat i en allmän refinansieringskris inom sektorn utan har begränsats till några få bolag. De kommande förfallen är dock fortfarande omfattande och måste hanteras, men vi hoppas på en gradvis förbättrad aktivitet på primärmarknaden under 2024. Osäkerheten kvarstår dock, särskilt när andrahandsmarknaden erbjuder attraktiva avkastningsmöjligheter i kreditvärdiga bolag.

Slutet på 2023 – Förra årets förväntningar besannas?

Under november månad presenterades positiva indikationer gällande utvecklingen av inflationen i omvärlden. Framför allt visade siffror från Europa och USA på en snabb minskning av inflationstrycket, vilket förbättrade stämningen på räntemarknaderna. De långa räntorna har sjunkit med över 0,5% sedan toppen i oktober.

Den 23 november, efter åtta på varandra följande räntehöjningar, meddelade Riksbanken att de håller styrräntan oförändrad på 4%. I skrivande stund prissätter marknaden sannolikheten för en höjning i februari nästa år till noll procent.

På börsen har vi observerat att ett antal företag, särskilt inom mer högavkastande segment, emitterar nya aktier specifikt för framtida tillväxtmöjligheter snarare än för att amortera skuld.

Sammanfattningsvis ser vi, med en viss optimism, fram emot 2024.

2024 – Trender på finansieringsmarknaden

För närvarande observerar vi betydligt lägre långsiktiga räntor, och det är troligt att även korta räntor kommer att sjunka under 2024. Marknaden förutser ingen återgång till tidigare nivåer av nollräntor; de flesta bankprognoser pekar istället mot en långsiktig styrränta på cirka 2,5% vid slutet av 2025. Detta innebär att vissa fastighetssegment sannolikt kommer att fortsätta att uppleva ansträngda räntetäckningsgrader, givet oförändrade kapitalstrukturer.

Året kommer sannolikt att innebära fortsatta utmaningar med refinansieringar, rekonstruktioner och några konkurser för svenska fastighetsbolag. Det svenska banksystemet har varit stöttande genom att absorbera en del av obligationsförfallen och öka utlåningen till fastighetssektorn. Under 2024 förväntar vi oss att bankerna kommer att stödja sina kärnkunder men vara motvilliga att se en betydande ökning av utlåningsvolymerna. Kassaflöden, över värderingar, kommer fortsätta vara fokus i kreditbesluten, och belåningsgrader förväntas generellt vara på en lägre nivå. För företag i en mer sårbar kreditsituation kommer trycket för ytterligare amorteringar genom aktieemissioner eller försäljningar sannolikt att öka.

Alternativa finansieringskällor, såsom kreditfonder och nischbanker, har upplevt ett ökat intresse från låntagare, med stigande utlåning som följd. Denna trend förväntas pågå under 2024, drivet av banker som fokuserar på kärnkunder, full implementering av Basel 3 och ökad likviditet till följd av pågående kapitalresningar samt intresse från internationella aktörer. Produktutbudet inkluderar seniorlån, whole loans, byggnadskreditiv, mezzanin och mer equity-like-lösningar.

Bristen på komplement till säkerställda seniorlån och eget kapital har intensifierats när emissioner i de publika marknaderna för seniora icke-säkerställda obligationer (HY), hybridobligationer, preferensaktier och D-aktier lyser med sin frånvaro. Här ser vi att det finns alternativ från framför allt internationella kreditfonder.

Oavsett om det gäller refinansiering eller finansiering för förvärvs- och projektändamål ställer finansieringsprocesserna större krav på företagen, och det finns ofta ett behov av bredare upphandling än tidigare. Utländska finansieringsaktörer kräver i regel mer utförlig dokumentation, såsom LMA eller LMA Nordic Light.

Angermann – er finanseringspartner

Angermanns specialitet är att förena djupgående fastighetskunskap med expertis inom finansiering för att erbjuda skräddarsydd rådgivning åt våra kunder. Genom vårt omfattande nätverk av finansiärer vägleder vi våra kunder i en marknad med många olika finansieringsalternativ.

Vårt övergripande mål är att säkerställa att våra kunder har en stabil och effektiv finansiell grund, vilket i sin tur möjliggör framgångsrik tillväxt och långsiktig lönsamhet.

Kontakta oss gärna för att diskutera finansieringsmöjligheter för ert bolag.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Fredrik Edner,
Partner
+46 733 92 79 75
fredrik@angermann.se

Dela detta vidare